Produktyimg Menu

Zpracování osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů společnosti SEMIX

Aktualizace k 12.04.2021 

1. Obecná ustanovení

 Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) se vztahují na osobní údaje, které společnost SEMIX PLUSO, spol. s r.o., jakožto správce údajů (dále jen „SEMIX“ nebo „správce údajů“) nashromáždí a které bude zpracovávat o uživatelích (dále jen „uživatel“) při užívání webových stránek a služeb na nich poskytovaných (dále jen „webové stránky“).

Zpracování osobních údajů se do 24. května 2018 řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „ZOOÚ“). Od 25. května 2018 se zpracování osobních údajů řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“).

2. Kontaktní údaje správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je:

společnost SEMIX PLUSO, spol. s r.o.,

se sídlem Rybníčky 338, 747 81 Otice IČ: 62360311,

společnost je zapsána od 10. března 1995 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložka 17824,

Telefonní kontakt: +420 553 759 980

E-mail: semix@semix.cz,

Webové stránky:

www.semix.cz

www.zdravyzivot.com

natura.semix.cz

(dále jen „Semix“).

3. Aktualizace a dostupnost zásad ochrany osobních údajů

SEMIX je oprávněn tyto zásady měnit. Informace o tom, kdy byla provedena poslední aktualizace těchto zásad, naleznete v horní částí těchto zásad. Změny v těchto zásadách nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění jejich aktualizované verze na webových stránkách. Budete-li používat naše webové stránky po provedení aktualizací, bude to chápáno jako Váš souhlas s aktualizovanou verzí zásad.

4. Informace poskytnuté uživatelem

Některé části webových stránek mohou požadovat, aby uživatelé uvedli své osobní údaje, aby mohli využít výhody nabízené určitými službami (např. registrace na webových stránkách nebo zpracování objednávek) nebo účast na konkrétní aktivitě (např. spotřebitelské soutěže).

SEMIX je oprávněn spojovat poskytnuté informace s dalšími informacemi, ať již získanými na webových stránkách nebo jinými způsoby, včetně např. předchozích objednávek uživatele.

5. Pasivní shromažďování a využívání informací

Během prohlížení webových stránek mohou být určité informace pasivně shromažďovány pomocí různých technik a nástrojů, např. IP-adresy nebo cookies (tj. aniž by zákazníci ve skutečnosti poskytli jakékoli informace).

Podrobné informace o cookies a dalších technologiích sledování používaných na našich webových stránkách naleznete v Informacích o souborech cookies. V těchto Informacích o souborech cookies naleznete informace o tom, jak soubory cookies a technologie sledování odmítnout. Pokud soubory cookies nebo další technologie sledování neodmítnete, má se za to, že jste udělili souhlas s jejich užíváním.

6. Rozsah a účel zpracovávání osobních údajů, doba trvání a osoby oprávněné získat přístup k osobním údajům

V některých případech může SEMIX informace o uživatelích získat buď přímo od uživatele nebo z jiných zákonných zdrojů. Některé informace, které SEMIX takto získá, mohou být klasifikovány jako „osobní údaje“ v souladu s § 4 písm. a) ZOOÚ a bodem 1 článku 4 nařízení GDPR.

Osobní údaje jsou zpracovávány jen pro potřebné účely společnosti jen ze zákonných důvodů a po dobu nezbytně nutnou.  Společnost nepředává osobní údaje dalším osobám pro marketingové nebo jiné obchodní aktivity. Pokud lze údaje, které se netýkají neidentifikovaných nebo identifikovatelných osob, spojovat s údaji týkajícími se neidentifikovaných nebo identifikovatelných osob (např. vaše jméno lze spojit s vaší geografickou polohou), bude SEMIX uchovávat tyto sloučené informace jako osobní údaje, dokud budou tyto údaje spolu souviset (např. doporučení nejlepší formy dodání zboží dle Vašeho bydliště).

Pokud uživatel poskytne společnosti SEMIX příslušné osobní údaje, činí tak v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

7. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům. Správce údajů poskytne uživateli zdarma kopii osobních údajů, které jsou předmětem zpracování spolu s dalšími souvisejícími informacemi. Za veškeré další kopie vyžádané uživatelem má správce údajů právo účtovat přiměřený poplatek.

Uplatněním práva na opravu má uživatel rovněž právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů.

V případě, že uživatel uplatní právo na výmaz osobních údajů, je správce osobních údajů povinen příslušné osobní údaje vymazat, nebude-li správce údajů zpracovávat a uchovávat konkrétní údaje pro plnění své povinnosti vyplývající z právních předpisů.

Uživatel má právo požadovat po správci osobních údajů omezení zpracovávání údajů.

Ohledně práva na přenositelnost údajů má uživatel právo obdržet od správce osobních údajů osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo převádět tyto údaje na jiného správce osobních údajů. Je-li to technicky možné, má uživatel právo na to, aby byly jeho osobní údaje jedním správcem přímo přenášeny správci druhému.

V případě automatizovaného rozhodování a profilování založeného výhradně na automatizovaném zpracovávání (včetně profilování) má uživatel právo být z takové činnosti vyloučen.

Každý uživatel má právo podat stížnost u orgánu dohledu (úřadu pro ochranu osobních údajů), pokud se domnívá, že zpracováváním jeho osobních údajů dochází k porušování právních předpisů upravující ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje Úřadu pro ochranu osobních údajů jsou: https://www.uoou.cz, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, tel.: +420 234 665 111.

Každý uživatel má právo na účinnou soudní ochranu v případě, kdy se domnívá, že zpracováváním jeho osobních údajů došlo k porušení právních předpisů upravující ochranu osobních údajů, a dále mu přísluší právo požadovat náhradu škody u soudu.

Do 24. května 2018 má uživatel, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, rovněž právo

- požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,

- požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).

8. Vaše právo vznést námitku

Uživatel má v souvislosti se svými osobními údaji právo kdykoliv vznést námitku proti zpracovávání svých osobních údajů.

Pro uplatnění tohoto práva nás můžete kontaktovat na kterémkoli z výše uvedených kontaktních údajů společnosti SEMIX.