Produktyimg Menu

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 

SEMIX PLUSO, spol. s r.o.

 

sídlem: Otice, Rybníčky, 338, PSČ 747 81, IČ: 623 60 311

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8082

 

www.zdravyzivot.com

 

Článek 1 

 

Preambule

 

Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek je podrobná úprava práv a povinností smluvních stran vstupujících v obchodně – právní vztahy s obchodní společností SEMIX PLUSO, spol. s r.o. (dále jen „SEMIX“ či „dodavatel“). Obchodně – právními vztahy dle předchozí věty se rozumí zejména, nikoli však pouze, vztahy založené kupními smlouvami či jinými smlouvami o dodávkách zboží a služeb. Vymezení jednotlivých výrobků nabízených společností SEMIX jsou uvedeny ve vždy aktuálním ceníku a katalogu výrobků a služeb poskytovaných společností SEMIX (dále též jen „zboží“). Tyto aktuální ceníky a katalogy společnosti SEMIX jsou nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek, a to vždy ve znění k datu, kdy byla uzavírána smlouva.

 

Článek 2 

 

Uzavírání jednotlivých smluv

 

Jednotlivé smlouvy uzavírané mezi dodavatelem na straně jedné a odběratelem na straně druhé budou uzavírány takto:

na základě uzavřené dílčí kupní smlouvy anebo jiné smlouvy o dodávce zboží a služeb obsahující minimálně předmět smlouvy a kupní cenu a odkaz na tyto všeobecné obchodní podmínky;

na základě objednávky, kdy odběratel zašle dodavateli písemnou objednávku či poptávku (možno i elektronicky) obsahující identifikační údaje odběratele, kontaktní osobu a údaje odběratele, poptávané zboží či jiné požadavky vůči dodavateli;

dodavatel zašle odběrateli konkrétní nabídku jednotlivých položek s konkrétním naceněním zboží a služeb (není-li stanoveno jinak, má se za to, že cena je bez DPH); nebude-li cena v nabídce dodavatele obsažena, má se za to, že došlo k dohodě o ceně, zboží dle aktuálního ceníku dodavatele k datu doručení objednávky odběratele dodavateli. Součástí smlouvy uzavírané mezi odběratelem a dodavatelem jsou tyto všeobecné obchodní podmínky, na což je povinen dodavatel upozornit odběratele odkazem na jejich umístění na svých webových stránkách www.zdravyzivot.com anebo přiložením podmínek k emailu anebo odkazem v emailu na jejich obsah zveřejněný na webových stránkách;

okamžikem potvrzení nabídky dodavatele odběratelem dochází k uzavření kupní smlouvy.

Písemná forma je splněna rovněž v případě, kdy je objednávka a akceptace realizována emailovou zprávou.

Má se za to, že při akceptaci nabídky dodavatele odběratelem se odběratel seznámil se všemi vlastnostmi zboží a že toto plně odpovídá účelu a záměru, pro který zboží odebírá. Podrobné informace o jednotlivých výrobcích dodavatele jsou uvedeny v katalogu výrobků dodavatele, který ve svém vždy aktuálním znění tvoří přílohu č. 1 těchto podmínek.

 

Článek 3 

 

Kupní cena a platební podmínky

 

Ceny zboží a služeb podle článku 1 těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou uvedeny v ceníku dodavatele platném ke dni uzavření smlouvy. Ceník tvoří přílohu č. 2 těchto všeobecných obchodních podmínek. Není-li uvedeno jinak, má se za to, že ceny uvedené v ceníku neobsahují DPH, přičemž dodavatel je oprávněn k ceně zboží a služeb vyúčtovat rovněž DPH v zákonné výši ke dni zdanitelného plnění. 

Cenu za dodané zboží a služby je odběratel povinen uhradit dodavateli na základě řádného účetního dokladu - faktury vystavené dodavatelem. Splatnost faktury činí alespoň 15 dnů ode dne jejího vystavení. Faktura může být vystavena a doručena odběrateli rovněž elektronicky. V případě, kdy proti faktuře nebudou ve lhůtě 7 dnů ode dne jejího odeslání vzneseny odběratelem námitky, má se za to, že závazek blíže specifikovaný ve faktuře co do důvodu a výše uznává. Nejpozději je však kupní cena zboží splatná 60 dní po jeho převzetí odběratelem.

Dnem úhrady ceny zboží je den připsání fakturované částky na účet dodavatele.

Odběratel bere na vědomí, že dodavatel je oprávněn vyúčtovat odběrateli až 100% kupní ceny předem anebo požadovat v této výši zálohu anebo závdavek. Neuhradí-li odběratel zálohovou fakturu či předem vyúčtovanou část kupní ceny anebo závdavek řádně a včas, bere na vědomí, že o prodlení s takovou úhradou se prodlužuje dodací lhůta, která svědčí dodavateli pro přípravu zboží k odběru.

Dodavatel je oprávněn vyúčtovat kupní cenu zboží k datu expedice zboží (odeslání odběrateli). Dokud není kupní cena zboží zcela uhrazena, není povinen zboží předat. V případě, kdy odběratel odmítne zboží převzít aniž by mu bránily závažné důvody, má se pro účely fakturace za to, že zboží bylo dodavatelem řádně dodáno, předáno a dodavatel je oprávněn vystavit na zboží řádný účetní doklad a nárokovat kupní cenu a související náklady (např. náklady na uskladnění zboží či materiálu, cestovní náhrady a zmeškaný čas při cestě). Zvláštními důvody bránícími převzetí zboží jsou takové, pro které není možné zboží užívat ke sjednanému účelu. Drobné vady nebránící užívání zboží nejsou důvodem, pro které by bylo možné odmítnout převzetí zboží.

Odběratel není oprávněn proti pohledávce dodavatele vzniklé na základě smlouvy, jíž jsou tyto všeobecné obchodní podmínky přílohou, provést jednostranný zápočet jakékoli své pohledávky vůči dodavateli.

Odběratel není oprávněn práva a/nebo povinnosti plynoucí ze smlouvy uzavřené s dodavatelem postoupit bez souhlasu dodavatele ve prospěch třetí osoby.

Podle zákona o evidenci tržeb je dodavatel povinen vystavit odběrateli účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Tržby jsou evidovány prostřednictvím ekonomického software POHODA. 

 

Článek 4 

 

Dodání zboží, přechod vlastnického práva, přechod odpovědnosti za škodu

 

Není-li stanoveno jinak, místem dodání zboží je sídlo odběratele.

Náklady na dopravu zboží jsou zakalkulovány v ceně zboží pro případ dodávky na území České republiky, není-li uvedeno jinak.

Odmítne-li odběratel při dodání zboží podepsat dodací list, není dodavatel povinen přenechat zboží odběrateli, je však oprávněn zboží vyúčtovat se všemi vzniklými náklady, jako by došlo k řádnému dodání. V takovém případě se postupuje dle článku 3.5 těchto podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo ke zboží přechází z dodavatele na odběratele až okamžikem úplné úhrady kupní ceny. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, jíž jsou tyto podmínky přílohou, ze strany dodavatele z důvodu prodlení s úhradou kupní ceny, je dodavatel oprávněn odvézt si dodané zboží. To vše na náklady odběratele, jenž porušil své smluvní povinnosti vrátit k výzvě dodavatele zboží.

Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele okamžikem jeho předání a převzetí odběratelem anebo předáním prvnímu přepravci odběratele.

Odběratel je povinen dodavateli poskytnout součinnost při vykládce dodávaného zboží. V opačném případě se na situaci hledí jako by odběratel odmítl bezdůvodně zboží převzít se všemi důsledky uvedenými v článku 3.5 těchto podmínek.

 

Článek 5 

 

Záruční podmínky

 

Dodavatel je povinen dodat odběrateli zboží ve sjednaném množství a kvalitě s vlastnostmi vymíněnými odběratelem. V případě, kdy tyto nejsou sjednány, je povinen dodat zboží v obvyklé kvalitě pro ten který druh zboží. Dodavatel je povinen dodat odběrateli zboží rovněž bez právních vad. U zboží dodávaného podle množství je povolená množstevní odchylka +/- 10% objednaného množství zboží. Vyúčtována bude kupní cena dle skutečně dodaného množství zboží.

Odběratel je povinen provádět vstupní kontrolu dodávaného zboží podle množství a kvalitativních vlastností, jejichž existence je uzavřenou smlouvou předvídána. Odběratel je oprávněn uplatnit u dodavatele nárok z odpovědnosti za vady, pokud jde o vady zjevné, ve lhůtě 5 dnů ode dne převzetí zboží. V případě, že je zboží doručováno spediční službou, pak je odběratel povinen překontrolovat zboží při jeho převzetí a v případě, kdy je zboží zjevně poškozeno, je povinen odmítnout převzetí zboží. V opačném případě ztrácí právo na jakékoli záruky z vad zboží existujících na zboží při jeho předání.

Dodavatel poskytuje odběrateli záruky na všechny vady, které zboží vykazovalo v okamžiku převzetí zboží odběratelem. Za takové vady se považují i vady skryté. Záruka se vztahuje na jakékoli zboží dodané dodavatelem. Za podmínek této záruky přebírá dodavatel zodpovědnost za to, že zboží nemá výrobní či jiné vady. 

Odběratel je oprávněn uplatnit nárok na skryté vady zboží existující na zboží k okamžiku předání a převzetí nejpozději v expirační lhůtě uvedené na obale dodaného zboží, není-li taková lhůta na obale zboží uvedena, pak do 3 měsíců ode dne převzetí zboží.

V případě, že odběratel během záruční doby zjistí, že zboží vykazuje vady, pro které nemůže zboží řádně užívat, pak má dodavatel právo po písemném uplatnění nároku z odpovědnosti za vady určit mezi následujícími možnostmi uspokojení nároku odběratele vyplývajícího z vadného plnění poskytnutého dodavatelem:

odstranění vad dodáním náhradního zboží či náhradní části zboží,

dodání chybějícího zboží či chybějící části zboží,

odstranění právních vad,

odstranění vad zboží či vad části zboží opravou či úpravou zboží či opravou či úpravou části zboží,

poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny nebo

odstoupení od smlouvy.

Sleva z ceny se vypočte jako rozdíl mezi cenou shodného bezvadného zboží a cenou výrobku trpícího vadou, pro kterou je reklamováno.

Odběratel je povinen při uplatnění nároků vyplývajících z vad věci dodržet následující podmínky a strpět následující omezení:

odběratel je povinen ihned po zjištění vady vadné zboží oddělit od zboží bezvadného a jako závadné označit a bezodkladně o vadě zboží či vadě části zboží zpravit dodavatele;

odběratel je povinen umožnit dodavateli prohlédnutí zboží či část dodaného zboží případně k výzvě dodavatele a na jeho náklady doručit dodavateli vzorek reklamovaného zboží;

odběratel nesmí prodat zboží či jeho část vykazující vady, jež musely být odběrateli známy, třetí osobě ani zboží zpracovávat či jinak nabízet třetím osobám.

Nesplnění povinností a omezení v souvislosti s uplatněním nároku z vad věci a v souvislosti s vadným plněním (článek 5.7 těchto podmínek), má za následek zánik nároků odběratele vyplývajících z vadného plnění poskytnutého odběrateli dodavatelem. V takovém případě neodpovídá dodavatel ani za jakékoli škody vzniklé odběrateli.

Záruční nároky mohou být uplatněny jen po předložení smlouvy a dalších dokladů, na jejichž základě došlo k převodu vlastnického práva z dodavatele na odběratele.  Pak je zapotřebí, aby odběratel oznámil dodavateli, o jakou vadu se jedná, jak se projevuje a také preferované nápravné opatření. Takové prohlášení není pro dodavatele závazné.

Záruka se nevztahuje na vady a škody vzniklé:

nesprávným skladováním zboží,

užitím zboží nesprávným způsobem či způsobem rozporným s obvyklým užitím zboží,

v důsledku styku zboží s cizími látkami,

v důsledku smísení zboží s jiným zbožím,

na vady nacházející se na zboží, k němuž dosud nepřešlo vlastnické právo na odběratele,

Všechny záruční nároky musí být uplatněny postupem dle článku 5.8 těchto podmínek.

Uplatní-li odběratel u dodavatele reklamaci fakturované částky či předmětu zdanitelného plnění a dodavatel tuto reklamaci posoudí jako důvodnou, jsou strany povinny vadnou fakturu nahradit novou, bezvadnou. Nebude-li faktura reklamována do 7 dnů ode dne jejího odeslání, má se za to, že byla vystavena v souladu s kupní smlouvou a považuje se za uznanou co do důvodu a výše pohledávka dodavatele v ní uvedená.

 

Článek 6 

 

Ukončení smlouvy a přerušení dodávek

 

Smlouvu, jíž jsou tyto všeobecné obchodní podmínky přílohou, je možné ukončit dohodou smluvních stran anebo odstoupením za níže uvedených podmínek.

Dodavatel je oprávněn od jednotlivých smluv, jichž jsou tyto všeobecné obchodní podmínky přílohou, odstoupit, pokud bude odběratel v prodlení s úhradou kupní ceny, zálohy či závdavku nebo jejich části po dobu delší než 30 dnů, a to bez dalšího. V případě, kdy k okamžiku odstoupení od smlouvy byla část smlouvy oboustranně splněna (dodána část zboží, která byla uhrazena), pak se má za to, že odstoupení od smlouvy se vztahuje pouze na tu část smlouvy, která byla splněna toliko jednostranně anebo nebyla splněna žádnou ze smluvních stran.

Dostane-li se odběratel do prodlení s úhradou kteréhokoli závazku vůči dodavateli o dobu delší 14ti dnů, je dodavatel oprávněn pozastavit veškeré další dodávky, a to i dodávky na základě již uzavřených jiných smluv, vůči odběrateli. O dobu pozastávky se prodlužují veškeré dodací lhůty dodavatele. 

 

Článek 7 

 

Sankce

 

Dostane-li se odběratel do prodlení s úhradou jakéhokoli závazku vůči dodavateli, je povinen uhradit dodavateli smluvní úroky z prodlení ve výši 0,25% z částky, s jejíž úhradou je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

Dostane-li se odběratel do prodlení s převzetím zboží, je dodavatel oprávněn vyúčtovat odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,25% ceny zboží vč. DPH, s jejichž převzetím je odběratel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení s převzetím zboží.

Odstoupí-li dodavatel od smlouvy v důsledku prodlení odběratele s uhrazením kupní ceny, části kupní ceny, zálohy či závdavku, je dodavatel pro takové prodlení odběratele (a tím porušení povinnosti) oprávněn požadovat vedle smluvní pokuty dle článku 7.1 těchto podmínek též smluvní pokutu ve výši 20% kupní ceny vč. DPH.

Vyúčtování smluvní pokuty dle těchto všeobecných obchodních podmínek nemá vliv na právo dodavatele vyúčtovat odběrateli svůj nárok na náhradu škody, pokud taková vznikla.

 

Článek 8 

 

Ochrana osobních údajů dle GDPR

 

Odběratel bere na vědomí, že dodavatel za účelem plnění závazků z uzavřené smlouvy zpracová osobní údaje odběratele. Za tímto účelem jsou zpracovávány: jméno a příjmení či obchodní firma, datum narození či IČ, bydliště či sídlo, dodací adresa, telefonní kontakt a email, případně jiné odběratelem poskytnuté osobní údaje.

Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické a listinné podobě v šifrovaných programech a uzamykatelných prostorách. Přístup k těmto má pouze proškolený personál.

Dodavatel je oprávněn předat třetí osobě osobní údaje odběratele pouze za účelem plnění závazku z uzavřené smlouvy (např. dopravci). S takovým předáním osobních údajů odběratel souhlasí.

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání obchodního vztahu + záruční doby. Po uplynutí těchto lhůt budou zpracovány pouze z důvodu archivace dle zvláštních právních předpisů.

Dodavatel dále informuje, že odběratel má právo na přístup k osobním údajům, právo na změnu údajů, právo na omezení zpracování, právo na výmaz údajů a právo na přenositelnost údajů. Práva na ochranu osobních údajů je možno využít v pracovní době v sídle dodavatele nebo prostřednictvím emailu semix@semix.cz

Dohled nad zpracováním osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Článek 9

 

Speciální ustanovení pro spotřebitelské smlouvy

 

Tento článek obsahuje speciální spotřebitelská ustanovení, která se použijí a jsou účinná toliko pro smlouvy specifikované v § 1810 a násl. občanského zákoníku uzavírané mezi dodavatelem jako prodávajícím na straně jedné a spotřebitelem jako kupujícím na straně druhé, a to prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

Identifikační údaje prodávajícího jsou uvedeny v záhlaví těchto obchodních podmínek.

Název a hlavní charakteristika, jakož i cena zboží vč. DPH pro uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku jsou uvedeny v nabídce prodávajícího, zveřejněné na webových stránkách www.zdravyzivot.com .

Kupující jako spotřebitel je povinen uhradit cenu přepravy zboží či zaslání zboží do místa určení, není-li ujednáno jinak. Cena přepravy či zaslání zboží je uvedena při objednávce kupujícím a dále v potvrzení objednávky.

Způsob dodání a platby plyne z volby, kterou kupující provede při objednávce a dále je zvolený způsob dodání a platby uveden v potvrzení objednávky. Prodávající je oprávněn změnit dopravce. Prodávající přitom garantuje stejnou cenu i dodací lhůtu.

Zboží dodávané dodavatelem jsou potraviny podléhající rychlé zkáze a je nutné je skladovat ve vhodných podmínkách. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. e) občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, ani od smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím. Spotřebitel tak nemá právo odstoupit od uzavřené smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Nabídka prodávajícího zveřejněná na stránkách www.zdravyzivot.com zůstává v platnosti do vyprodání zásob nebo/a do odvolání nabídky.

V případě, že dojde mezi dodavatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z uzavřené smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz nebo www.coi.cz . Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tento článek se vztahuje pouze na smlouvy specifikované v odstavci 9.1 těchto podmínek.

 

Článek 10

 

Závěrečná ustanovení

 

Veškeré smlouvy uzavírané se SEMIX, kde SEMIX vystupuje jako dodavatel (zpravidla prodávající či zhotovitel), se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami, leda by jejich aplikace byla výslovně vyloučena smlouvou. Smlouva má aplikační přednost před těmito podmínkami. Tyto všeobecné obchodní podmínky dodavatele mají aplikační přednost před případně existujícími všeobecnými obchodními podmínkami odběratele na dodávku zboží a služeb. Tyto podmínky jsou dostupné na www.zdravyzivot.com. 

V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ujednání. Smluvní strany jsou si povinny poskytnout si vzájemnou součinnost pro to, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro případ smluvní mezery.

Změny nebo doplnění jednotlivých smluv a smluvních podmínek, jakož i jejích příloh vyžadují formu písemného dodatku, podepsaného oběma smluvními stranami. To samé platí i pro vzdání se písemné formy.

Veškeré smlouvy uzavřené mezi dodavatelem na straně jedné a odběratelem na straně druhé a právní vztahy s těmito související se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 1980.

Doručování písemností v souvislosti se smlouvou, jíž jsou tyto podmínky přílohou, je možné písemně prostřednictvím doručovatele pošty do sídla účastníků smlouvy uvedených v záhlaví smlouvy. Nedojde-li k doručení písemnosti druhé smluvní straně či bude-li sporným datum doručení písemnosti, považuje se za termín doručení třetí den po prokazatelném odeslání písemnosti. Doručování je možné rovněž prostřednictvím emailu. Elektronické adresy účastníků smlouvy, na které je možné činit právní úkony i bez certifikovaného podpisu, jsou uvedeny v záhlaví té které smlouvy. Emailová zpráva je prokazatelně doručená v případě, kdy bude doručení prokázáno: a) odesláním emailové zprávy a současně b) doručením doručenky odesilateli o přijetí zprávy do emailové schránky adresáta, c) při současném splnění podmínky, že adresátem nebo/a odesílatelem budou emailové adresy uvedené v záhlaví smlouvy.

Žádný z účastníků jednotlivých smluv uzavíraných mezi dodavatelem na straně jedné a odběratelem na straně druhé není oprávněn jakoukoli formou informovat nepovolané třetí osoby o obsahu práv a povinností vyplývajících pro každého z nich z jednotlivých smluv uzavřených mezi odběratelem a dodavatelem, nebude-li v této otázce mezi nimi výslovně ujednáno jinak.  

Jsou-li strany smlouvy podnikatelé, všechny spory, které vzniknou z jednotlivých smluv uzavřených mezi dodavatelem na straně jedné a odběratelem na straně druhé nebo v souvislosti s těmito smlouvami a které nebudou primárně urovnány dohodou smluvních stran, budou rozhodovány s konečnou platností před obecnými soudy České republiky. Smluvní strany (tj. odběratel a dodavatel) se dohodly ve smyslu ust. § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, že ve věcech souvisejících s jednotlivými smlouvami uzavíranými mezi odběratelem a dodavatelem, bude v prvém stupni v případě věcné příslušnosti okresního soudu pro ten který případ místně příslušným Okresní soud v Opavě a v případě věcné příslušnosti krajského soudu pro ten který případ, bude místně příslušným Krajský soud v Ostravě. Je-li jednou ze smluvních stran zahraniční subjekt, nepoužije se předchozí věty, ale následující rozhodčí doložky: Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

Práva a povinnosti z jednotlivých smluv na něž se vztahují tyto Všeobecné obchodní podmínky přecházejí i na případné právní nástupce smluvních stran.

 

V Oticích dne 24. května 2018

 

Zveřejněno na www.zdravyzivot.com dne 28. června 2018

 

Ing. Michal Čižmár

 

ředitel SEMIX PLUSO, spol. s r.o.