Reklamační řád

Reklamační řád

Zákazník nás může kontaktovat telefonicky nebo elektronickou poštou na adrese zakaznici@zdravyzivot.com , následně domluvíme další postup vyřízení reklamace.

Reklamaci zákazník nemusí dopředu ohlašovat, může reklamované zboží poslat zpět a ke zboží přiloží průvodní dopis k reklamaci. Zboží zákazník zašle zpět na provozovnu prodejce co nejdříve od nahlášení reklamace.

Reklamované zboží musí být zabaleno do vhodného přepravního obalu, protože prodejce neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

V případě neoprávněné reklamace nemá zákazník nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného ve výši nutných nákladů k doručení (tyto náklady musí zákazník doložit dokladem o přepravě).

Vady zboží musí být uplatněny (reklamovány)nejpozději v expirační lhůtě uvedené na obale dodaného zboží, není-li taková lhůta na obale zboží uvedena, pak do 3 měsíců ode dne převzetí zboží.

Vyřízení reklamace

Prodejce vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta na pro vyřízení reklamace je 30 dní od převzetí reklamace prodejcem.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dána zákonem č. 89/2012 Sb.

Odstoupení od smlouvy

Zboží dodávané dodavatelem jsou potraviny podléhající rychlé zkáze a je nutné je skladovat ve vhodných podmínkách. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. e) občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, ani od smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím. Spotřebitel tak nemá právo odstoupit od uzavřené smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží.


Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí prodejce zákazníkovi a zákazník prodejci veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí prodejci, např. elektronicky na emailovou adresu zakaznici@zdravyzivot.com nebo tuto skutečnost oznámí písemně na adresu provozovatele.

Při odstoupení doporučujeme uvést: číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží.

Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesílateli. Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět na adresu prodejce, kde prodejce bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží.

Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět prodejci v neporušeném stavu, nepoškozené, nerozbalené, kompletní (včetně všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

Rozpor z kupní smlouvy

V případě, že zboží při převzetí nebude ve shodě s kupní smlouvou, jedná se o vadné plnění a bude se postupovat v souladu s ust. § 2106 nebo ust. § 2107 občanského zákoníku. Záruční podmínky jsou blíže upraveny v čl. 5 všeobecných obchodních podmínek.


Garantováno

Naše cereálie se jako celozrnné netváří, ale celozrnné skutečně jsou.

Jedinečné

Jsme jediná česká firma, která má unikátní technologii pro výrobu křupavých vloček.

Vyzkoušejte

Jako první dělíme celozrnné cereálie podle jejich prospěšnosti pro zdraví.

Akční nabídky na Váš email:
Akční nabídky a slevy na Váš email.
Zasíláme max. 1x týdně.