Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů společnosti SEMIX

Aktualizace k 02.11.2018

  1. Obecná ustanovení

 Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) se vztahují na osobní údaje, které společnost SEMIX PLUSO, spol. s r.o., jakožto správce údajů (dále jen „SEMIX“ nebo „správce údajů“) nashromáždí a které bude zpracovávat o uživatelích (dále jen „uživatel“) při užívání webových stránek a služeb na nich poskytovaných (dále jen „webové stránky“).

Zpracování osobních údajů se do 24. května 2018 řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „ZOOÚ“). Od 25. května 2018 se zpracování osobních údajů řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“).

  1. Kontaktní údaje správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je:

společnost SEMIX PLUSO, spol. s r.o.,

se sídlem Rybníčky 338, 747 81 Otice IČ: 62360311,

společnost je zapsána od 10. března 1995 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložka 17824,

telefonní kontakt: 00420 553 759 980,

e-mail: semix@semix.cz,

Webové stránky:

www.zdravyzivot.com

(dále jen „společnost“).

  1. Aktualizace a dostupnost zásad ochrany osobních údajů

Při zpracování osobních údajů společnost
a) zpracovává osobní údaje ve vztahu k subjektům údajů korektně, zákonně a transparentně,
b) shromažďuje osobní údaje pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a dále je nezpracovává způsobem, který je s těmito účely neslučitelný,
c) zpracovává pouze takové osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány,
d) zpracovává pouze takové osobní údaje, které jsou přesné a v případě potřeby aktualizované; společnost k tomuto účelu přijme veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny,
e) ukládá osobní údaje ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány,
f) zpracovává osobní údaje způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.
3.2. Společnost odpovídá za dodržení všech výše uvedených zásad a musí být schopna dodržování těchto zásad doložit.
3.3. Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje pouze na základě jednoho z právních důvodů zpracování stanovených právními předpisy. Pouze pokud není dán jiný právní důvod zpracování, musí společnost získat souhlas subjektu údajů.

  1. Informace poskytnuté uživatelem

Některé části webových stránek mohou požadovat, aby uživatelé uvedli své osobní údaje, aby mohli využít výhody nabízené určitými službami (např. registrace na webových stránkách nebo zpracování objednávek) nebo účast na konkrétní aktivitě (např. spotřebitelské soutěže).

Společnost je oprávněna spojovat poskytnuté informace s dalšími informacemi, ať již získanými na webových stránkách nebo jinými způsoby, včetně např. předchozích objednávek uživatele.

  1. Pasivní shromažďování a využívání informací

Během prohlížení webových stránek mohou být určité informace pasivně shromažďovány pomocí různých technik a nástrojů, např. IP-adresy nebo cookies (tj. aniž by zákazníci ve skutečnosti poskytli jakékoli informace).

Podrobné informace o cookies a dalších technologiích sledování používaných na našich webových stránkách naleznete v Informacích o souborech cookies. V těchto Informacích o souborech cookies naleznete informace o tom, jak soubory cookies a technologie sledování odmítnout. Pokud soubory cookies nebo další technologie sledování neodmítnete, má se za to, že jste udělili souhlas s jejich užíváním.

  1. Rozsah a účel zpracovávání osobních údajů, doba trvání a osoby oprávněné získat přístup k osobním údajům

6.1. V některých případech může společnost informace o uživatelích získat buď přímo od uživatele nebo z jiných zákonných zdrojů. Některé informace, které společnost takto získá, mohou být klasifikovány jako „osobní údaje“ v souladu s § 4 písm. a) ZOOÚ a bodem 1 článku 4 nařízení GDPR.

Osobní údaje jsou zpracovávány jen pro potřebné účely společnosti jen ze zákonných důvodů a po dobu nezbytně nutnou.  Společnost nepředává osobní údaje dalším osobám pro marketingové nebo jiné obchodní aktivity. Pokud lze údaje, které se netýkají neidentifikovaných nebo identifikovatelných osob, spojovat s údaji týkajícími se neidentifikovaných nebo identifikovatelných osob (např. vaše jméno lze spojit s vaší geografickou polohou), bude SEMIX uchovávat tyto sloučené informace jako osobní údaje, dokud budou tyto údaje spolu souviset (např. doporučení nejlepší formy dodání zboží dle Vašeho bydliště).

Pokud uživatel poskytne společnosti SEMIX příslušné osobní údaje, činí tak v souladu s příslušnými právními předpisy.

6.2. V souvislosti s poskytováním služeb a prodejem výrobků společnost zpracovává níže uvedené osobní údaje. Zpracovávané osobní údaje společnost získává přímo od subjektu údajů.
Jedná se o základní identifikační a adresní údaje:
a) jméno a příjmení,
b) datum narození,
c) bydliště, případně kontaktní adresa,
d) kontaktní telefonní číslo,
e) kontaktní elektronická (emailová) adresa,
f) přihlašovací jméno a heslo pro eshop.
Pokud zákazník jedná prostřednictvím zástupce, společnost zpracovává rovněž identifikační a adresné údaje tohoto zástupce.
V případě, kdy je zákazníkem právnická osoba, společnost zpracovává následující osobní údaje přiřaditelné k této právnické osobě, a to jméno a příjmení osoby, která za právnickou osobu jedná; u této osoby dále zpracováváme osobní údaje týkající se kontaktního telefonního čísla a kontaktní emailové adresy, funkce či pracovního zařazení.
Dále společnost zpracovává
a) údaje o zakoupeném zboží a/nebo odebíraných službách (druh, specifikace a množství zboží nebo služby, cena),
b) údaje z komunikace mezi společností a zákazníkem (písemná nebo elektronická komunikace, záznamy telefonických hovorů, …),
c) údaje o platební morálce.

6. 3. Za účelem uzavření a plnění smlouvy o prodeji výrobků nebo poskytnutí služby společnost zpracovává identifikační a adresní údaje (viz článek 6.2.) zákazníka a případně jeho zástupce. Pokud je smlouva uzavírána prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu, zpracovává společnost rovněž údaj týkající se elektronické adresy a telefonního čísla zákazníka. Jestliže existuje komunikace společnosti a zákazníka související s procesem uzavírání smlouvy nebo s jejím plněním, zpracovává společnost rovněž osobní údaje obsažené v této komunikaci. Rovněž za tímto účelem společnost zpracovává údaje týkající se předmětu plnění smlouvy, tedy údaje týkající se objednaného zboží nebo služeb, včetně ceny.
Jestliže dochází k uzavření smlouvy prostřednictvím e - shopu správce, při které je vyžadována registrace (založení zákaznického účtu), zpracovává společnost za účelem ověření totožnosti zákazníka údaje týkající se přihlašovacího jména a hesla.
Právním důvodem pro zpracování osobních údajů dle tohoto článku je jeho nezbytnost pro uzavření a splnění smlouvy. Souhlas subjektu údajů k tomuto zpracování se nevyžaduje. Pokud by zákazník odmítl některé z uvedených osobních údajů společnosti sdělit nebo by nesouhlasil s jejich zpracováním pro tento účel, musela by společnost odmítnout prodat výrobky nebo poskytnout služby.
Osobní údaje dle tohoto článku společnost zpracovává po dobu nutnou k dosažení uvedeného účelu. Pokud zákazník v souvislosti s koupí výrobku nebo poskytnutí služby splní vůči společnosti veškeré své závazky (včetně platebních), po uplynutí sjednané nebo zákonné záruční doby společnost ukončí zpracování osobních údajů pro tento účel, pokud není v těchto zásadách stanoveno jinak.
Pokud zákazník poskytne společnosti osobní údaje, ale k uzavření smlouvy nedojde, společnost ukončí zpracování osobních údajů po uplynutí tří kalendářních měsíců ode dne ukončení jednání o uzavření smlouvy.
Zpracování osobních údajů týkajících se zákaznického účtu bude ze strany společnosti ukončeno po uplynutí tří let od posledního přihlášení zákazníka. V tomto případě je právním důvodem pro zpracování osobních údajů nezbytnost pro účely oprávněného zájmů společnosti, kterým je umožnit zákazníkovi učinit objednávku, aniž by si musel zřizovat nový zákaznický účet.
 
6.4. Vymáhání pohledávek, vedení jiných sporných řízení a údaje o platební morálce
V případě, kdy
a) zákazník neuhradí sjednanou cenu za dodané výrobky nebo služby, a společnost z tohoto důvodu přistoupí k jejímu vymáhání, nebo
b) společnost nebo jiná osoba zahájí sporné řízení, jehož je společnost účastníkem, zpracovává společnost osobní údaje týkající se identifikace, dodaných výrobků nebo poskytnutých služeb, neuhrazené částky, jakož i dalších údajů týkajících se tohoto sporného řízení, které má společnost k dispozici.
V případě, že zákazník neuhradí sjednanou cenu za dodané výrobky nebo služby, společnost zpracovává osobní údaje tohoto zákazníka o jeho platební morálce (vede jej v evidenci dlužníků) za účelem předcházení vzniku dalších neuhrazených pohledávek.
Právním důvodem pro zpracování osobních údajů dle tohoto článku je jeho nezbytnost pro účely oprávněných zájmů společnosti. Souhlas subjektu údajů k tomuto zpracování se nevyžaduje.
Osobní údaje dle tohoto článku společnost zpracovává
a) do skončení vymáhání pohledávky nebo do skončení sporného řízení,
b) po dobu 10 let ode dne splatnosti neuhrazené pohledávky, případně pouze do doby úhrady této pohledávky.

6.5. Plnění zákonných povinností
Společnost dále zpracovává osobní údaje za účelem plnění povinností uložených právními předpisy. Z důvodů vyžadovaných zákonem o účetnictví a dalšími právními předpisy zejména z oblasti daňové správy společnost po stanovenou dobu uchovává dokumenty (v elektronické nebo papírové podobě) obsahující osobní údaje, zejména faktury a dokumenty, z kterých vyplývá právní důvod pro vystavení faktur (tj. zejména objednávky a smlouvy) obsahující identifikační a adresní údaje zákazníků, údaje týkající se prodaných výrobků a poskytnutých služeb, vyúčtované ceny.
Právním důvodem pro zpracování osobních údajů dle tohoto článku je jeho nezbytnost pro splnění právních povinností společnosti. Souhlas subjektu údajů k tomuto zpracování se nevyžaduje.
Osobní údaje dle tohoto článku společnost zpracovává po dobu stanovenou právními předpisy.

6.6. Šíření obchodní sdělení
Pokud společnost získá od svého zákazníka dle článku 6.3. těchto zásad emailovou adresu v souvislosti s prodejem výrobku nebo poskytnutí služby, je společnost oprávněna využívat tuto emailovou adresu pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se obdobných výrobků nebo služeb společnosti.
Předpokladem pro možnost šíření obchodních sdělení je, že zákazník má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet společnosti odmítnout souhlas s takovýmto využitím jeho emailové adresy i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud původně toto využití neodmítl.
Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je jeho nezbytnost pro účely oprávněných zájmů společnosti. Souhlas subjektu údajů k tomuto zpracování se nevyžaduje. Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje do doby, než zákazník společnosti sdělí, že již s tímto zpracováním nesouhlasí.
6.7. Předávání osobních údajů třetím osobám
Společnost při plnění svých povinností z uzavřených smluv nebo v případě ochrany svých legitimních zájmů může využívat odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od společnosti, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají tyto osobní údaje pouze v rámci pokynů od společnosti a nesmí je využít jinak. Jde zejména o činnosti advokátů, auditorů či daňových poradců.
Každého takového dodavatele společnost pečlivě vybírá a s každým uzavírá smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které jsou stanoveny povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů, včetně povinnosti zachovávat mlčenlivost.
 Společnost v rámci zpracování osobních údajů předává osobní údaje následujícím společnostem:
Heureka Shopping s.r.o. IČ: 02387727
 společnosti doručující balíkové a poštovní zásilky

Společnost je oprávněna předat osobní údaje pouze těm osobám, které poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo všechny požadavky stanovené právními předpisy a aby byla zajištěna ochrana práv subjektů údajů.
K tomuto nakládání s osobními údaji společnost nepotřebuje souhlas subjektu údajů, neboť by v opačném případě nebyla společnost schopna splnit své povinnosti ze smlouvy, resp. k tomuto poskytnutí dochází z jeho nezbytnosti za účelem oprávněných zájmů společnosti.
Správce není povinen uzavírat písemnou smlouvu o aplikaci těchto zásad se subjekty, které doručují poštovní či balíkové zásilky. Ve vztahu k takovému subjektu ze zásady aplikují přiměřeně. Správce není oprávněn předat takovým subjektům jiné osobní údaje, než které jsou nezbytné pro poskytnutí služby doručování.
Společnost nemá v úmyslu předávat osobní údaje do zemí mimo Evropskou unii.
 
6.8. Způsob zpracování a přístup k osobním údajům
Osobní údaje jsou zpracovávány prostřednictvím informačního systému společnosti, jehož zabezpečení před ztrátami osobních údajů i před přístupem neoprávněných osob je pravidelně ověřováno. Bezpečnost předávání osobních údajů v elektronické podobě třetím osobám je zabezpečeno prostřednictvím přístupu do informačního systému společnosti chráněného bezpečným heslem.
Každý úkon, který zahrnuje jakékoli nakládání s osobními údaji, je zaznamenán v informačním systému společnosti, a to včetně údaje o osobě, která tento úkon provedla.
V případě, kdy zpracování osobních údajů vyžaduje vytištění osobních údajů, postupuje společnost dle interních předpisů tak, aby nedošlo ke ztrátě nebo zneužití osobních údajů.
Přístup k osobním údajům ve společnosti mají pouze osoby, u kterých to nutně vyžaduje dosažení účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány. Za tímto účelem ve společnosti probíhá pravidelný audit.
Zaměstnanci e-shopu, obchodního a marketingového oddělení mají přístup k osobním údajům, které potřebují pro identifikaci zákazníka a vyřízení jeho žádosti. Tento přístup je nutný pro řádný chod e-shopu.
Zaměstnanci mající přístup k osobním údajům jsou patřičně proškoleni o jejich ochraně a jsou povinni dodržovat mlčenlivost.

Společnost provádí průběžně aktualizaci zpracovávaných osobních údajů, zejména tehdy, pokud společnost zjistí nesprávnost některého ze zpracovávaných osobních údajů nebo společnost obdrží od subjektu údajů informaci o změně některého ze zpracovávaných osobních údajů.

  1. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům. Správce údajů poskytne uživateli zdarma kopii osobních údajů, které jsou předmětem zpracování spolu s dalšími souvisejícími informacemi. Za veškeré další kopie vyžádané uživatelem má správce údajů právo účtovat přiměřený poplatek.

Uplatněním práva na opravu má uživatel rovněž právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů.

V případě, že uživatel uplatní právo na výmaz osobních údajů, je správce osobních údajů povinen příslušné osobní údaje vymazat, nebude-li správce údajů zpracovávat a uchovávat konkrétní údaje pro plnění své povinnosti vyplývající z právních předpisů.

Uživatel má právo požadovat po správci osobních údajů omezení zpracovávání údajů.

Ohledně práva na přenositelnost údajů má uživatel právo obdržet od správce osobních údajů osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo převádět tyto údaje na jiného správce osobních údajů. Je-li to technicky možné, má uživatel právo na to, aby byly jeho osobní údaje jedním správcem přímo přenášeny správci druhému.

V případě automatizovaného rozhodování a profilování založeného výhradně na automatizovaném zpracovávání (včetně profilování) má uživatel právo být z takové činnosti vyloučen.

Každý uživatel má právo podat stížnost u orgánu dohledu (úřadu pro ochranu osobních údajů), pokud se domnívá, že zpracováváním jeho osobních údajů dochází k porušování právních předpisů upravující ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje Úřadu pro ochranu osobních údajů jsou: https://www.uoou.cz, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, tel.: +420 234 665 111.

Každý uživatel má právo na účinnou soudní ochranu v případě, kdy se domnívá, že zpracováváním jeho osobních údajů došlo k porušení právních předpisů upravující ochranu osobních údajů, a dále mu přísluší právo požadovat náhradu škody u soudu.

Do 24. května 2018 má uživatel, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, rovněž právo

požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,

požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidací osobních údajů).

  1. Vaše právo vznést námitku

Uživatel má v souvislosti se svými osobními údaji právo kdykoliv vznést námitku proti zpracovávání svých osobních údajů.

Pro uplatnění tohoto práva nás můžete kontaktovat na kterémkoli z výše uvedených kontaktních údajů společnosti SEMIX.


Garantováno

Naše cereálie se jako celozrnné netváří, ale celozrnné skutečně jsou.

Jedinečné

Jsme jediná česká firma, která má unikátní technologii pro výrobu křupavých vloček.

Vyzkoušejte

Jako první dělíme celozrnné cereálie podle jejich prospěšnosti pro zdraví.

Akční nabídky na Váš email:
Akční nabídky a slevy na Váš email.
Zasíláme max. 1x týdně.